Promocja polskiej turystyki medycznej
na rynkach międzynarodowych w latach 2012-2015
O Projekcie
Projekt, który rozpoczął się 29 marca 2012 roku, będzie stanowił wsparcie dla polskich firm w stworzeniu oraz realizacji ujednoliconej koncepcji promocji polskich usług medycznych na świecie.
czytaj więcej
Jak zdobyć dofinansowanie
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w trybie konkursu otwartego przez Ministerstwo Gospodarki ...
czytaj więcej
Baza firm biorących udział w projekcie
Jeśli jesteś polską placówką i chcesz przyłączyć się do projektu, skontaktuj się z nami.
czytaj więcej
Home » Jak zdobyć dofinansowanie

Jak zdobyć dofinansowanie?

NOWOŚĆ - "Turystyka medyczna w praktyce czyli jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego" - kompendium dla menedżerów w ochronie zdrowia i przedsiębiorców

KLIKNIJ w LINK

 

Poniżej wskazówki dla Przedsiębiorcy jak wygląda proces pozyskiwania dofinansowania:   

Pobranie wniosku ze strony Ministerstwa Gospodarki

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w trybie konkursu otwartego przez Ministerstwo Gospodarki na stronie: http://www.mg.gov.pl/node/10299. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej będą przyjmowane w sposób nieprzerwany aż do osiągnięcia poziomu 130% alokacji przewidzianej na dany konkurs.

Poddziałanie 6.5.2 POIG realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności polskiej  gospodarki poprzez poprawę  jej wizerunku - na rynkach międzynarodowych, stworzenie warunków do nawiązania przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych z z agranicznym partnerami, a także wypromowanie polskich specjalności eksportowych.

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2.POIG

W projekcie udział mogą wziąć przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze j kodeksu cywilnego), prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym. Działalność gospodarcza powinna być zgodna z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 w zakresie: 

Kod 86.10.Z – Działalność szpitali,

Kod 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna, 

Kod 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna,

Kod 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna,

Kod 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,

Kod 86.90.D – Działalność paramedyczna,

Kod 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

Kod 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

Rodzaje projektów kwalifikujących się do udziału w poddziałaniu 6.5.2.POIG

Branżowe programy promocji i zostaną wybrane przez ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach realizacji projektu systemowego 6.5.1 POIG „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych".

Maksymalna wartość wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2.POIG

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

Złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki i podpisanie umowy na dofinansowanie

Przedsiębiorca składa jeden Wniosek o dofinansowanie udziału we wszystkich wybranych imprezach w całym branżowym programie promocji. We wniosku wskazuje wybrane działania promocyjne. Wniosek jest spójny z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową tzn. zawiera koszty usług, których organizację zapewnia Organizator, a także inne możliwe do refundacji wydatki, które uczestnik może ponieść we własnym zakresie. Koszty wskazane we wniosku są szacunkowe, ponieważ ostatecznie rozliczenie odbywa się po zakończeniu każdego działania. Wówczas we wniosku o płatność uczestnik występuje do ministerstwa o zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wypełnianie wniosku wraz z załącznikami 

We wniosku należy podać min.: konkretne działania promujące, do których Przedsiębiorca zgłosił swój udział w ramach branżowego programu promocji (terminy i miejsca) oraz jakiego rodzaju wydatki są związane z realizacją tych działań, opis zasobów wnioskodawcy umożliwiających rozwój eksportu, udział eksportu w całkowitej sprzedaży.

Podstawa prawna udzielania wsparcia przedsiębiorcom biorącym udział w programach promocji

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 160, poz. 955) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892).

Odpowiedź od Ministerstwa Gospodarki odnośnie przyznania dofinansowania

Proces od przesłania przez Przedsiębiorcę do Ministerstwa Gospodarki kompletnego wnioskuo dofinansowanie wraz z załącznikami do chwili poinformowania Przedsiębiorcy o przyznaniu wsparcia trwa ok. 2-3 miesięcy.

Projekt zakonczyl sie w marcu 2015.

Wszystkich zainteresowanych kontynuacja promocji polskiej turystyki medycznej na rynkach zagranicznych zapraszam do kontaktu:  

m.rutkowska@medicaltravelpartner.pl 

www.medicaltravelpartner.pl

wróć
Dlaczego warto przyłączyć się do projektu
  • 1Spójna promocja
  • 2Międzynarodowa reklama
  • 3Rekomendacje Państwa placówki
  • 4Wspólne materiały promocyjne
  • 5Efekt skali
  • 6Oszczędność czasu
  • 7Oszczędność budżetu
  • 8Wsparcie organizacyjne
  • 9Stoiska narodowe
  • 10Refinansowanie kosztów
czytaj więcej
Pytania i odpowiedzi
W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie na udział w branżowym programie promocji o charakterze ogólnym ...?
zobacz wszystkie
Do pobrania
czytaj więcej
Dla Pacjenta
Innowacyjna Gospodarka