Promocja polskiej turystyki medycznej
na rynkach międzynarodowych w latach 2012-2015
O Projekcie
Projekt, który rozpoczął się 29 marca 2012 roku, będzie stanowił wsparcie dla polskich firm w stworzeniu oraz realizacji ujednoliconej koncepcji promocji polskich usług medycznych na świecie.
czytaj więcej
Jak zdobyć dofinansowanie
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w trybie konkursu otwartego przez Ministerstwo Gospodarki ...
czytaj więcej
Baza firm biorących udział w projekcie
Jeśli jesteś polską placówką i chcesz przyłączyć się do projektu, skontaktuj się z nami.
czytaj więcej
Home » Pytania i odpowiedzi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCÓW:

1. W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie na udział w branżowym programie promocji o charakterze ogólnym w ramach poddziałania 6.5.2 POIG?

Przedsiębiorca zainteresowany udziałem w branżowym programie promocji w pierwszej kolejności zgłasza swój udział do organizatora programu promocji (tj. konsorcjum PAIiIZ, EuCP, AMEDS) i podpisuje z nim umowę. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami na adres Ministerstwa Gospodarki pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG”, przed terminem rozpoczęcia działania promującego, w którym chce wziąć udział. 

2. Czy Przedsiębiorca w ramach poddziałania 6.5.2 POIG, w ramach branżowego programu promocji turystyki medycznej może uzyskać dofinansowanie do udziału w dowolnych targach?

Nie. Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie udziału wyłącznie w targach lub misjach gospodarczych objętych programem promocji, które zostały umieszczone we wstępnej deklaracji uczestnictwa (22 działania). 

3. Jakie kryteria formalne musi spełnić Przedsiębiorca, by uczestniczyć w branżowym programie promocji?

Pomoc może być udzielona Przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki (zgodnie z par. 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG, 2007-2013) oraz nowelizacji rozporządzenia z 26 lipca 2011 r.:

 • zgłosił swój udział w branżowym programie promocji;
 • prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • złożył wniosek o udzielenie pomocy do ministra właściwego do spraw gospodarki, wypełniony zgodnie ze wzorem tego wniosku, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 • w roku podatkowym, w którym składa wniosek oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis w takiej wysokości, że jej wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega w tym projekcie, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro;
 • wielkość pomocy, o którą się ubiega, łącznie z inną pomocą publiczną udzieloną temu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie spowoduje przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla innych przeznaczeń pomocy publicznej.
4. Czy w przypadku wyjazdu na targi kosztem kwalifikowalnym są: bilety wstępu na targi, koszty zamieszczenia reklamy firmy w katalogu targowym?

Bilety wstępu na targi oraz koszt zamieszczenia reklamy w katalogu targowym są wydatkami kwalifikującymi się do refundacji. 

5. Od którego momentu wydatki ponoszone w związku z udziałem w danej imprezie mogą być kwalifikowane do refundacji?

W przypadku programu branżowego okresem kwalifikowalności wydatków jest moment od dnia zawarcia umowy o realizację danego branżowego programu promocji z jego Organizatorem (którym jest konsorcjum w składzie: EuCP, Ameds, PIiIZ), do upływu 30 dnia od jego zakończenia.

6. Czy można skorzystać z dofinansowania wyjazdu w ramach poddziałnia 6.5.2 POIG, kiedy firma chciałaby brać udział w targach nie jako wystawca, ale potencjalny importer artykułów? Na jakich warunkach się to odbywa?

Dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG ma na celu promocję Polski i polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych oraz wypromowanie polskich specjalności eksportowych. Tym samym skierowane jest do obecnych i potencjalnych eksporterów.

7. Co wchodzi w zakres pojęcia „materiały promocyjno-informacyjne”, które przedsiębiorca może zrefundować w ramach 6.5.2 w związku z realizacją 6.5.1. (min. 500 sztuk): długopisy, ulotki, stand-upy, inne? Czy to katalog zamknięty?

W ramach branżowego programu promocji uczestnik może skorzystać z możliwości zaprojektowania i wyprodukowania przez organizatora materiałów promocyjnych, które stanowią jedno z 22 działań, które uczestnik wybiera.

Nie ma zamkniętego katalogu materiałów promocyjnych i reklamowych tj.: ich forma, treść i ilość zależy od indywidualnych ustaleń uczestnika z organizatorem. Określona jest jednak minimalna liczba tych materiałów – 500 sztuk.

Ponadto uczestnik będzie zobowiązany do korzystania z przygotowanych w ramach poddziałania 6.5.1 POIG tablic informacyjnych, materiałów promocyjnych oraz hasła reklamowego i znaku graficznego promującego branżowy program promocji.

We własnym zakresie uczestnik może przygotować inne materiały promocyjne, których koszt, zgodnie z rozporządzeniem z 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG, 2007-2013) oraz nowelizacji rozporządzenia z 26 lipca 2011 r. zostanie uczestnikowi zrefundowany.

Należy pamiętać, ze zgodnie z umową o dofinansowanie jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie korzystania z dofinansowania, dotyczy to wszelkich materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu. 

8. Czy przedsiębiorca składa jeden wniosek o dofinansowanie na całość programu (3 lata)?

Przedsiębiorca składa jeden Wniosek o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji. We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca wskazuje, w jakich działaniach promocyjnych określonych w branżowym programie promocji będzie brał udział.

9. Czy istnieje taka możliwość, że przedsiębiorca spełniając warunek 50% udziału w działaniach w ramach 6.5.1, nie skorzysta w ramach konkretnego działania z całości zaproponowanych przez organizatora kosztów, np. sam rezerwuje sobie hotel, a mimo tego ma prawo starać się o dofinansowanie?

Wnioskodawca jest zobowiązany do zgłoszenia organizatorowi udziału w branżowym programie promocji.

Jednocześnie nie jest zobowiązany do skorzystania z oferty organizatora branżowego programu promocji, co oznacza, że ma możliwość samodzielnego organizowania oraz ponoszenia własnych kosztów udziału w branżowym programie promocji.

Jednakże należy mieć na uwadze, że koszty kwalifikowane, które zostaną poniesione przez Beneficjenta muszą być zgodne z katalogiem kosztów wskazanych w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.) oraz nowelizacji rozporządzenia z 2011 r.

W tym przypadku uczestnik również będzie zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu.

Trzeba jednak pamiętać, że organizowanie wyjazdu dla wszystkich uczestników przez organizatora daje szansę wynegocjowania, np. niższych cen noclegów w hotelach.

10. Konkurs dopuszcza możliwość udziału w imprezie wystawienniczej 2 osób delegowanych ze strony przedsiębiorcy. Czy są to osoby, które muszą być zatrudnione na podst. Umowy o pracę, czy możliwa jest także inna forma powiązania pracownika z placówką np. umowy cywilnoprawne, kontrakty, przynależność do grupy kapitałowej?

W przypadku pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w branżowym programie promocji, o których mowa w § 5 ust 2 pkt 16 i 17  rozporządzenia z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), dopuszczane są formy zatrudnienia pracowników  przewidziane w art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 21, poz. 94, z późn. zm): 

 • na okres próbny;
 • na czas nieokreślony; 
 • na czas określony; 
 • na czas wykonania określonej pracy; 
 • „na zastępstwo”. 
11. Co z przedsiębiorcami, którzy w ogóle nie dostają dofinansowania? Czy mogą brać udział w branżowym projekcie 6.5.1? Czy muszą spełnić wymóg udziału w 50% działań wskazanych w projekcie?

Ministerstwo nie wyklucza możliwości uczestnictwa przedsiębiorców, którzy nie będą starać się o dofinansowanie w wydarzeniach wyszczególnionych w branżowym programie. Takie firmy nie muszą deklarować udziału w 50% imprezach. 

12. Co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca posługuje się starymi kodami PKD?

Jeśli jakaś firma bazuje na starych kodach PKD musi wskazać we wniosku ich odpowiedniki z 2007 r oraz potwierdzenie faktu, że podjęła kroki w zakresie zmiany tych kodów na aktualnie obowiązujące. 

13. Czy opłaty bankowe są kosztem kwalifikowanym?

Opłaty bankowe nie są kosztem kwalifikowanym.

14. W jakiej walucie są wskazywane wydatki ujęte we wniosku?

Walutą, używaną we wszystkich kalkulacjach, jest polski złoty. 

15. Czy można złożyć wniosek o płatność obejmujący kilka działań promocyjnych, w których bierze przedsiębiorca?

Każdy wniosek o płatność dotyczy konkretnego działania. Nie można złożyć jednego wniosku na kilka działań. Wniosek o płatność składany jest w terminie 30 dni od zakończenia działania

16. Czy szpitale publiczne mogą brać udział w projekcie 6.5.1, a tym samym starać się o dofinansowanie w ramach 6.5.2?

Dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG może zostać udzielone wyłącznie przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Zgodnie z § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), za przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. W związku z powyższym szpitale publiczne nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG.

17. W pkt. 14 Wniosku „Harmonogram” dla każdego działania promującego należy podać termin od dd/mm/rrr do dd/mm/rrrr. W przypadku niektórych działań na razie znane są tylko terminy przybliżone (zwłaszcza dla imprez w dalszych latach). Czy w związku z tym dopuszczalne jest podawanie dat w formacje od mm/rrrr do mm/rrrr?

Tak, jest taka możliwość, żeby wskazywać tylko miesiąc i rok, dotyczy to zwłaszcza targów i misji gospodarczych.

18. W pkt. 14 Wniosku „Harmonogram” należy również podać termin złożenia wniosku o płatność po każdym działaniu promującym. Czy są określone przedziały czasowe (kiedy najwcześniej po zakończeniu danego działania oraz kiedy najpóźniej po zakończeniu działania) należy taki wniosek o refundację złożyć?

Wniosek o płatność powinien być złożony do 30 dni od zakończenia działania, w przypadku targów i misji, szkoleń będzie to ostatni dzień wydarzenia, a w przypadku przygotowania materiałów np.: dzień przekazania Przedsiębiorcy materiałów przez Organizatora. 

19. Jednym z kryteriów oceny projektów jest zgodność towarów lub usług, które wnioskodawca zamierza eksportować z „katalogiem towarów lub usług promowanych w ramach branżowego programu promocji.” Gdzie dokładnie szukać tego katalogu towarów i usług, ponieważ w branżowym programie jest mowa wyłącznie o kodach PKD, które mogą być objęte projektem oraz ogólnie o „produktach i usługach z branży turystyki medycznej”?

Czy istnieje taki szczegółowy katalog towarów i usług?Katalog towarów i usług odpowiada zakresowi PKD, jakim posługuje się Przedsiębiorca, zgodnym z listą PKD wskazaną w Branżowym Programie Promocji. Możliwość znalezienia usługi/produktu odpowiadającego konkretnemu PKD umożliwia wyszukiwarka PKWiU znajdująca się na stronach GUS. 

20. Czy działanie „przygotowanie i produkcja materiałów promocyjno-informacyjnych” można rozdzielić czasowo i kosztowo na dwa etapy, np. wpisując w budżet, że 250szt materiałów zostanie przygotowanych i wydrukowanych w 2012 roku, a kolejne 250 szt. w 2013 roku?

Działania nie można rozdzielać na etapy, musi być zrealizowane w jednym terminie. Jest jednak możliwość, by w ramach Programu do każdego z konkretnych działań wskazać dodatkowe działania promocyjno-informacyjne, np. druk ulotek, które refundowane będą adekwatnie do terminu realizacji tego działania. 

wróć
Dlaczego warto przyłączyć się do projektu
 • 1Spójna promocja
 • 2Międzynarodowa reklama
 • 3Rekomendacje Państwa placówki
 • 4Wspólne materiały promocyjne
 • 5Efekt skali
 • 6Oszczędność czasu
 • 7Oszczędność budżetu
 • 8Wsparcie organizacyjne
 • 9Stoiska narodowe
 • 10Refinansowanie kosztów
czytaj więcej
Pytania i odpowiedzi
W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie na udział w branżowym programie promocji o charakterze ogólnym ...?
zobacz wszystkie
Do pobrania
czytaj więcej
Dla Pacjenta
Innowacyjna Gospodarka